/* */

"குட் நைட்" மட்டும் சொல்லாதீங்க! தமிழ்ல இப்படி சொல்லுங்க!

தமிழில், நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் ஒருவருக்கு நல்ல தூக்கத்தை விரும்புவதற்கான ஒரு வழியாகும்.

HIGHLIGHTS

குட் நைட் மட்டும் சொல்லாதீங்க! தமிழ்ல இப்படி சொல்லுங்க!
X

பைல் படம்

தூக்கம் என்பது நமது உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு அவசியமானது. இது நமது உடல் மற்றும் மனதை ஓய்வெடுக்கவும், மறுசீரமைக்கவும், புத்துணர்ச்சி பெறவும் அனுமதிக்கிறது. நல்ல தூக்கம் நமது நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், நமது மனநிலையை மேம்படுத்தவும், நமது அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.

தமிழில், நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் ஒருவருக்கு நல்ல தூக்கத்தை விரும்புவதற்கான ஒரு வழியாகும். இவை எளிமையான மற்றும் நேரடி வாழ்த்துக்கள், அவை எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். "நல்லிரவு" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்ல கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" அல்லது "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இவை ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.


தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்" என்று கூறப்படுகின்றன. இது ஒரு நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினரிடம் விடைபெறும்போது கூறலாம். இது அவர்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பதை எதிர்பார்ப்பதைக் காட்டுகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இது ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இது ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

மேற்கோள்கள்:

"நல்லிரவு, நல்ல கனவுகள் காணுங்கள்."

இந்த மேற்கோள் தமிழில் மிகவும் பொதுவான நல்லிரவு வாழ்த்து. இது எளிமையானது, நேரடி, மற்றும் அன்பானது.

"நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்."

இந்த மேற்கோள் ஒரு நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினரிடம் விடைபெறும்போது கூறலாம். இது அவர்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பதை எதிர்பார்ப்பதைக் காட்டுகிறது.

"இனிமையான கனவுகளைக் காணுங்கள்."

இந்த மேற்கோள் ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

இந்த மேற்கோள் ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

இந்த மேற்கோள் ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

விளக்கங்கள்:

தமிழில், நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நல்லிரவு" அல்லது "நல்ல கனவுகள் காணுங்கள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இவை எளிமையான மற்றும் நேரடி வாழ்த்துக்கள், அவை எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" அல்லது "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இவை ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்" என்று கூறப்படுகின்றன. இது ஒரு நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினரிடம் விடைபெறும்போது கூறலாம். இது அவர்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பதை எதிர்பார்ப்பதைக் காட்டுகிறது.

மேற்கோள்கள்:

"நிலா வெள்ளம் போல் உன் கனவுகள் இருக்கட்டும்."

"தாரைகள் ஜொலிக்கட்டும் உன் தூக்கத்தில்."

"நல்லிரவு, நல்ல கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள், இன்பமான தூக்கம் பெறுங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

"நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள், காலை வரை நன்றாக தூங்குங்கள்."

விளக்கங்கள்:

தமிழில், நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நல்லிரவு" அல்லது "நல்ல கனவுகள் காணுங்கள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இவை எளிமையான மற்றும் நேரடி வாழ்த்துக்கள், அவை எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். "நல்லிரவு" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்ல கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" அல்லது "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள்" என்று கூறப்படுகின்றன. இவை ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "இனிமையான கனவுகள் காணுங்கள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நல்ல கனவுகளைக் காண வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது. "நல்லிரவு, இனிமையான கனவுகள்" என்ற வாழ்த்து ஒருவருக்கு அவர்கள் நன்றாக தூங்க வேண்டும் என்று விரும்புவதை வெளிப்படுத்துகிறது.

தமிழில் நல்லிரவு வாழ்த்துக்கள் அடிக்கடி "நாளை மீண்டும் சந்திப்போம்" என்று கூறப்படுகின்றன. இது ஒரு நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினரிடம் விடைபெறும்போது கூறலாம். இது அவர்களுடன் மீண்டும் சந்திப்பதை எதிர்பார்ப்பதைக் காட்டுகிறது.

Updated On: 16 May 2024 7:21 AM GMT

Related News

Latest News

 1. மேலூர்
  மதுரை அருகே செயல்படாத கல் குவாரிகளில் பள்ளங்களை மூட கோரிக்கை
 2. குமாரபாளையம்
  நடுவழியில் பழுதாகி நின்ற அரசு பேருந்து; ஏலேலோ ஐலசா போட்டு தள்ளிய...
 3. லைஃப்ஸ்டைல்
  40 வயதிலும் இளமையாக இருக்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா?
 4. லைஃப்ஸ்டைல்
  கேரளா ஸ்டைலில் ருசியான மீன் குழம்பு செய்வது எப்படி?
 5. கிணத்துக்கடவு
  கோவையில், லாரி ஓட்டுநர்களிடம் வழிப்பறி செய்த 5 பேர் கைது
 6. லைஃப்ஸ்டைல்
  எருமைப் பாலில் இத்தனை ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குதா?
 7. லைஃப்ஸ்டைல்
  உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று எவ்வாறு கண்டறிவது?
 8. லைஃப்ஸ்டைல்
  குழந்தைகளுக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியது என்ன?
 9. சூலூர்
  சூலூர் அருகே 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ; 3 பேர் கைது
 10. லைஃப்ஸ்டைல்
  சில நேரங்களில் கை, கால் உணர்வில்லாமல் போகிறதா? - அதற்கு காரணம் இந்த...