/* */

கருப்பை நீர்க்கட்டிகள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை

Adnexal Cyst Meaning in Tamil -பெரும்பாலும் கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் மூலம் கருவுறுதல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்றாலும், சில பெண்கள் கருவுறுதலில் பிரச்சினையை சந்திக்கக் கூடும்

HIGHLIGHTS

Adnexal Cyst Meaning in Tamil
X

Adnexal Cyst Meaning in Tamil

Adnexal Cyst Meaning in Tamil

கருப்பை நீர்க்கட்டி என்பது கருப்பையில் அல்லது அதன் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒரு திடமான அல்லது திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட சிறு கட்டிகள் ஆகும். பெண்களுக்கு இரண்டு கருப்பைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் கருப்பையின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒரு பாதாம் வடிவ அளவில் உள்ளன. இந்த கருப்பையில் முட்டைகள் உருவாகின்றன.

இந்தக் கருப்பைகளுக்குள், மாதவிடாய் சுழற்சிகளின் போது வளரக் கூடிய மற்றும் முட்டையை வெளிட்ட பிறகு கலைந்து விடக்கூடிய, சிறிய கருமுட்டைப் பைகள் இருக்கின்றன. ஒரு கருப்பை நீர்க்கட்டியானது, ஒரு கருமுட்டைப் பை தனது முட்டையை வெளியிடாத போது அல்லது அதன்பிறகு கலைந்து விட முடியாத போது அல்லது இரண்டுமே ஏற்படும் போது உருவாகிறது.

இதன் விளைவாக, அந்த கருமுட்டைப் பை ஒரு திரவம் நிரம்பிய குமிழியாக உருவாகி வீக்கமடைகிறது.

பல பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு கட்டத்தில் கருப்பை நீர்க்கட்டியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் அறிகுறிகளைக் காட்டலாம் அல்லது காட்டாமலும் இருக்கலாம், அதாவது, நீண்ட காலத்துக்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த நிலையின் பொதுவான அறிகுறிகளில், அடிவயிற்று வலி, ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் மற்றும் திடீர் உடல் எடை அதிகரிப்பு ஆகியன அடங்கும். ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஒரு முக்கியக் காரணமாகும்.

இத்தகைய நீர்க்கட்டிகள் பெரும்பாலும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலம் கண்டறியப்பட்டு, அதன்படி சிகிச்சை அளிக்க்கப்பட முடியும். பல நிலைமைகளில், நீர்க்கட்டி ஒரு சில மாதங்களில் மறைந்து விடும். அதனால் தொடர்ந்து சிகிச்சை தேவைப்படாமல் இருக்கலாம். இருப்பினும், சில அரிதான நிலைமைகளில், இந்த நீர்க்கட்டிகள் புற்றுநோயாக உருவாகலாம்.

கருப்பை நீர்க்கட்டியின் வகைகள்

செயல்பாட்டு நீர்க்கட்டிகள்: உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் காரணமாக (செயல்பாட்டு நீர்க்கட்டிகள்) பெரும்பாலான கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் உருவாகின்றன. இவை பெண்களிடையே காணப்படும் மிகவும் பொதுவான நீர்க்கட்டி வகையாகும். பொதுவாக, செயல்பாட்டு நீர்க்கட்டிகள் பாதிப்பில்லாதவை, அரிதாகவே வலியை ஏற்படுத்தும். மேலும் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதவிடாய் சுழற்சிகளுக்குள் தானாகவே மறைந்துவிடும்.

ஃபோலிகுலர் நீர்க்கட்டி: மாதவிடாய் சுழற்சியின் நடுப்பகுதிக்கு அருகில், ஒரு முட்டை அதன் நுண்ணறையிலிருந்து வெடித்து, உங்கள் ஃபலோபியன் குழாயில் பயணிக்கிறது. ஃபோலிகுலர் நீர்க்கட்டியானது, நுண்ணறையில் சிதையாமலோ அல்லது அதன் முட்டையை வெளியிடாமலோ தொடர்ந்து வளரும் போது தொடங்குகிறது.

கார்பஸ் லியூடியம் நீர்க்கட்டி: ஒரு முட்டையை வெளியிடும் போது, அது கருவுறுவதற்கு புரோஜெஸ்ட்டிரோன் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்குகிறது, இது கார்பஸ் லுடியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில நேரங்களில் இந்த நுண்ணறையில் திரவம் குவிந்து ஒரு நீர்க்கட்டியின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.

கருப்பை நீர்க்கட்டிகளின் சிக்கல்கள்

பெரிய கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் சில அறிகுறிகளை கொண்டிருக்கும்:

வீக்கம்

அடிவயிற்றில் கனமான உணர்வு

இடுப்பு வலி (அடிவயிற்றில் வலி)

இடுப்பு பரிசோதனையின் போது ஒரு மருத்துவர் கண்டறியக்கூடிய குறைவான பொதுவான நீர்க்கட்டிகள் சில பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்றன. மாதவிடாய் நின்ற பிறகு உருவாகும் நீர்க்கட்டி வீரியம் மிக்கதாக புற்றுநோயாக மாறக்கூடும். அதனால்தான் பெண்களுக்கு வழக்கமான இடுப்பு பரிசோதனைகள் மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது.

மருத்துவரை எப்போது பார்க்க வேண்டும்

உங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க, உங்கள் இடுப்புப் பரிசோதனையை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொள்ள வேண்டும். இடுப்பு வலி, வீக்கம் போன்ற கருப்பை நீர்க்கட்டிகளின் அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் கண்டால், நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.

கருப்பை நீர்க்கட்டி ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து காரணிகள்

கர்ப்பம்: எப்போதாவது, கருமுட்டை வெளியாகும்போது உருவாகும் நீர்க்கட்டி கர்ப்ப காலம் முழுவதும் கருப்பையில் இருக்கும்.

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: கருவுறுதல் மருந்துகள் கருமுட்டை வெளியாக வழிவகுக்கும், மேலும் இது நீர்க்கட்டிகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

கருப்பை நீர்க்கட்டியின் முந்தைய நிகழ்வு: உங்களுக்கு முன்பு கருப்பை நீர்க்கட்டி இருந்தால்அவை மீண்டும் வரலாம் .

எண்டோமெட்ரியோசிஸ்: இது கருப்பையின் எண்டோமெட்ரியல் செல்கள் கருப்பைக்கு வெளியே வளரும். இவற்றில் சில திசுக்கள் கருமுட்டையுடன் சேர்ந்து வளர்ந்து, நீர்க்கட்டியை உருவாக்கும்.

இடுப்பு தொற்று: இடுப்பு தொற்று கருப்பையில் பரவினால், அது கருப்பை நீர்க்கட்டியை ஏற்படுத்தும்.

50 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு கருப்பை நீர்க்கட்டி உருவாகும் ஆபத்து அதிகம்.


கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் சிகிச்சை

பெரும்பாலும், கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் எந்த சிகிச்சையும் இல்லாமல் ஒரு சில மாதங்களில் குணமாகிறது. அது போன்ற நிலைகளில் எந்த அறிகுறிகளும் தோன்றாமல் இருக்கலாம். நோய் நீக்குதல் அல்லது சிகிச்சையின் தேவை இவற்றைச் சார்ந்தது:

  • நீர்க்கட்டியின் அளவு.
  • அது உருவாக்கும் அறிகுறிகள்.
  • அந்தப் பெண்ணுக்கு மாதவிடாய் நின்று விட்டதா என்பது. சில நாட்களுக்கு நீர்க்கட்டிகளைக் கண்காணித்தல்

பெரும்பாலான நிலைமைகளில், எந்த ஒரு சிகிச்சையும் உடனடியாகப் பெற வேண்டாம், ஆனால், நீர்க்கட்டிகள் தானே குணமாகிக் கொண்டு இருக்கிறதா என சோதிக்க, அல்ட்ராசவுண்ட்கள் போன்ற மருத்துவப் பரிசோதனைகளை செய்ய வேண்டும்.

மாதவிடாய் நின்று போன பெண்களுக்கு கருப்பை புற்றுநோய் வரும் அபாயம் அதிகளவில் இருப்பதால், குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன்கள் எடுக்க அறிவுறுத்தப்படலாம். நீர்க்கட்டிகள் உருவாகவில்லை என அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன்கள் தெரியப்படுத்தினால் தொடர்ந்து சிகிச்சை தேவைப்படாது.

மருந்துகள்

மருத்துவர், கருமுட்டை உற்பத்தியை நிறுத்துவதற்காக ஹார்மோன்கள் கொண்ட மருந்துகளைப் (கருத்தடை மாத்திரைகள்) பரிந்துரைக்கலாம். இது எந்த ஒரு செயல்பாட்டு நீர்க்கட்டிகள் உருவாவதையும் தடுக்கும்.

அறுவை சிகிச்சை

வலி மற்றும் கட்டி அல்லது வீக்கம் போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும், பெரிய அளவிலான நீர்க்கட்டிகள், அறுவை சிகிச்சை மூலம் நீக்கப்படக் கூடியதாக இருக்கலாம். அறுவை சிகிச்சை இரண்டு மாறுபட்ட வழிகளில் செய்ய இயலும்:

லேப்ரோஸ்கோப்பி

புற்றுநோயோடு தொடர்பற்ற சிறிய நீர்க்கட்டிகளுக்கு லேப்ராஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படலாம். இந்த அறுவை சிகிச்சையில், தொப்புளுக்கு அருகில் ஒரு சிறிய கீறல் வழியாக ஒரு கருவியை உள்ளே செலுத்தி நீர்க்கட்டி பிரித்து எடுக்கப்படும்

லேப்ரோட்டமி

லேப்ரோட்டமி என்பது, அளவில் பெரிய மற்றும் புற்றுநோயோடு தொடர்புடையதாகக் கூட இருக்கக் கூடிய, நீர்க்கட்டியை நீக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறை. இந்த அறுவை சிகிச்சையில் கட்டியை நீக்கி அதை பரிசோதனைக்கு அனுப்பவும் வாய்ப்புள்ளது . ஒருவேளை அந்த நீர்க்கட்டி புற்றுநோயோடு தொடர்புடையதாக இருந்தால், பிறகு ஒரு புற்றுநோய் நிபுணர் தொடர்ந்த சிகிச்சையை வழங்குவார். அதன் தீவிரத்தைப் பொறுத்து, கருப்பை நீக்கம் செய்வதும் அவசியமாகலாம்

அறுவை சிக்கிச்சைக்குப் பின், நீங்கள் வயிறுப்பகுதியில் ஒரு இலேசான அசௌகரியத்தை உணரலாம். இருப்பினும், அறுவை சிகிச்சையினால் ஏற்படும் வலி ஒரு சில நாட்களில் சரியாகி விடும். மீண்டு வரும் நாட்கள் லேப்ராஸ்கோப்பியில் இரண்டு வாரங்களாக இருக்கிறது, அதேநேரத்தில் லேப்ராட்டமிக்கு எட்டு வாரங்களாக இருக்கக் கூடும்.

கருப்பை நீர்க்கட்டியை எவ்வாறு தடுப்பது?

கருப்பையில் நீர்க்கட்டி ஏற்படுவதைத் தடுக்க எந்த வழியும் இல்லை என்றாலும், வருடாந்திர சோதனைகள் கருப்பையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விரைவில் கண்டறிய உதவுகின்றன. மேலும், சில சுழற்சிகளுக்கு வழக்கத்திற்கு மாறான மாதவிடாய் அறிகுறிகளை உள்ளடக்கிய மாதாந்திர சுழற்சியில் ஏற்படும் ஏதேனும் மாற்றத்தை நீங்கள் கண்டால், மருத்துவரை சந்திப்பது அவசியம்.

பெரும்பாலான பெண்களுக்கு, கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் மூலம் கருவுறுதல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்றாலும், சில பெண்கள் கருவுறுதலில் பிரச்சினையை சந்திக்கக் கூடும்.

அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு பின்வரும் அறிகுறிகளில் ஏதேனும் தோன்றினால் உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்:

  • அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட இடத்தில் இரத்தப் போக்கு. கடுமையான வயிற்று வலி.
  • அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட பகுதியில் வீக்கம், காய்ச்சல்,
  • அசாதரணமான உதிரப்போக்கு

பெரும்பாலான கருப்பை நீர்க்கட்டிகள் மிகவும் சிறிய அல்லது எந்த அசௌகரியத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. எந்த சிகிச்சையும் இல்லாமல் சில மாதங்களில் இது மறைந்துவிடும். கருப்பை நீர்க்கட்டிக்கான சிகிச்சை வயது, நீர்க்கட்டியின் அளவு மற்றும் கருப்பை நீர்க்கட்டியின் அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் கவனிக்கும் போது செய்யப்படுகிறது.


அடுத்த முக்கியமான செய்திகளை தெரிந்துகொள்ள: Click Here-1, Click Here-2

Updated On: 17 April 2024 6:03 AM GMT

Related News